Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås en ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi innebärande att den årliga BNP indexeringen av skatten på bensin, diesel, flygfotogen samt vissa oljor med hög svavelhalt inte ska tillämpas för kalenderåret 2022. Skattesatserna för 2022 ska därmed endast räknas om baserat på den faktiska förändringen i konsumentprisindex mellan juni 2020 och juni 2021. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2021 och gälla t.o.m. den 31 oktober 2022.