Yttrande över promemorian Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en ändring av lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Enligt förslaget ska kraven på den som har reduktionsplikt att minska utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga energimängden bensin och diesel inte höjas 2023. Det innebär, enligt förslagsställaren, att utsläppen av växthusgaser från den reduktionspliktiga energimängden bensin och diesel ska understiga utsläppen från mot-svarande energimängd fossil bensin eller diesel med minst 7,8 procent för bensin och
30,5 procent för diesel 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag