Yttrande över promemorian Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Det huvudsakliga förslaget i remitterad promemoria är en ny lag som stipulerar att Finans-inspektionen är behörig myndighet enligt MiCA-förordningen och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar i enlighet med förordningen.

De godtagbara delaspekterna är: förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten samt särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande. Redovisning i övriga bedömningspunkter saknas eller är bristfälliga enligt Regelrådets bedömning.

Konsekvensutredningens huvudsakliga brist gäller den knappa informationen om vilka som berörs och vilka effekter förslaget väntas få.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag