Yttrande över promemorian Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian finns förslag till att nedsättningen av koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska utökas till 2 262 kronor per kubikmeter för diesel som används under tiden från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022.

För sådan dieselanvändning under tidsperioden anges att även en nedsättning av energiskatten ska medges med 2 478 kronor per kubikmeter.

För diesel som används för sådana ändamål under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022 föreslås nedsättningen av koldioxidskatten utökas till 2 292 kronor per kubikmeter. I promemorian anges även att det för sådan dieselanvändning under tidsperioden föreslås en nedsättning av energiskatten med 1 061 kronor per kubikmeter.

Förslagen uppges innebära ändringar i 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi och föreslås träda i kraft den 1 juli men ska enligt förslaget gälla från och med den 1 januari 2022. Äldre bestämmelser uppges dock fortfarande gälla för förbrukning som skett före den 1 januari 2022.

I lagen om skatt på energi föreslås även införandet av en ny tillfällig bestämmelse som innebär att skattebefrielse aldrig kan medges med högre belopp än de skattesatser som gäller då skattskyldigheten inträder för det bränsle som har förbrukats. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2022 och upphör att gälla den 30 juni 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag