Yttrande över promemorian Säkerheter enligt miljöbalken

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemoria lämnas förslag som syftar till att utveckla miljöbalkens bestämmelser om säkerheter. Däri föreslås ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, kommuner, regioner och kommunalförbund inte ska behöva ställa säkerhet.

Det föreslås också att Riksgäldskontorets roll vid bedömning av säkerheter för tillstånd till utvinningsavfallsverksamheter ska utvecklas genom att ge myndigheten rätt att överklaga och begära omprövning och genom att tillsynsmyndigheten ska underrätta Riksgäldskontoret om förhållanden som kan vara skäl för omprövning.

Vidare föreslås att bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten att underrätta andra myndigheter om förhållanden som kan vara skäl för förbud eller återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande eller omprövning ska kompletteras med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det föreslås att en säkerhet enligt miljöbalken ska ställas till länsstyrelsen om inte annat anges i lag eller förordning och att säkerheten ska få tas i anspråk av den myndighet som säkerheten har ställts till.

Promemorian innehåller följande författningsförslagen:

  • Förslag till lag om ändring i miljöbalken
  • Förslag till förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag