Yttrande över promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) så att mervärdesskatten på förevisning av naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.

Taggar:

naturområden