Yttrande över promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

I promemorian föreslås en ny schablonbeskattad sparform som benämns investeringssparkonto. Bestämmelserna om denna sparform föreslås tas in en ny lag om investeringssparkonto. Syftet med förslagen är ge fysiska personer möjlighet att på ett enkelt sätt spara i finansiella instrument. Den schablonmässiga beskattningen av investeringssparkonto innebär att kapitalvinster inte beskattas och kapitalförluster inte dras av vid försäljning av finansiella instrument på kontot. I stället beräknas en schablonmässig inkomst baserad på värdet av kontots tillgångar vid olika tidpunkter (kvartal). I promemorian lämnas även förslag om ändrade regler för beskattning av kapitalförsäkring vilka i stort överensstämmer med vad som föreslås gälla för investeringssparkonton. Dessa förslag föranleder ändringar i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Utöver detta föreslås följdändringar i några lagar.