Yttrande över promemorian Sjömäns ersättning vid sjukdom (Ds 2008:79)

I en inom Näringsdepartementet upprättad promemoria föreslås att sjömäns ersättning vid sjukdom ska anpassas till landanställdas. Förslaget motiveras av sjömäns ändrade arbetsförhållanden och skyddsbehov och innebär att sjömän i inre fart inte längre ska omfattas av rätten till sjuklön enligt sjömanslagen (1973:282). För sjömän i när- och fjärrfart föreslås att rätten till full lön ska behållas enbart för den tid den sjuke är ombord och för dem i närfart endast de första 14 dagarna.