Yttrande över promemorian Skadestånd för miljöfarliga sjötransporter (Ds 2012:14)

Promemorian innehåller förslag om att Sverige ska tillträda 2010 års HNS-konvention och den s.k. Bunkerkonventionen. HNS-konventionen föreligger i en tidigare version från 1996 men tillträddes då aldrig av Sverige. HNS-konventionen innebär ett strikt ansvar för föroreningar och andra skador orsakade av sjötransport av farliga ämnen. Ansvaret ligger på fartygsägaren som kan krävas på skadestånd, men denne har dock möjlighet att begränsa sitt ansvar beroende på fartygets storlek. Fartygsägaren är skyldig att ha en försäkring samt ett certifikat som bevis om detta. Försäkringskravet föreligger för att den skadelidande ska kunna få ut skadestånd av försäkringsgivaren direkt och om inte skadan täcks av försäkringen kan skadelidande få ut ersättning av en avgiftsfinansierad HNS-fond. Bunkerkonventionen innebär strikt ansvar för fartygsägare vid föroreningar av olja som används för fartygets drift. Med fartygsägaren likställs vissa uppräknade personer exempelvis redare och befraktare. Även här finns en skyldighet att ha försäkring. 

Förslaget innebär främst en precisering av rättsläget eftersom skador i samband med sjötransport av farligt gods tidigare har styrts av allmänna skadeståndsrättsliga regler samt av vissa konventioner rörande skador på grund av oljeutsläpp. Syftet med förslaget är att hantera de höga kostnader som kan uppkomma vid en olycka vid transport av farliga ämnen. För att förhindra en ofördelaktig konkurrenssituation för Sverige i jämförelse med övriga konventionsländer föreslås att tidpunkten för tillträde av HNS-konventionen anpassas till andra staters tillträde till konventionen.