Yttrande över promemorian Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innebär att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017 samt att fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks stegvis till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år. Finansieringen ska ske genom en höjning av energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag med totalt 4,4 öre per kilowattimma (kWh), exklusive mervärdesskatt och den årliga indexomräkningen av energiskattesatsen. Höjningen av skatten ska ske i två steg, där det första infaller den 1 juli 2017 och det andra den 1 januari 2019.