Yttrande över Promemorian Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Regelrådet finner att konsekvensutredningen hänförlig till förslaget om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande samt konsekvensutredningen hänförlig till förslaget om återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonto, slopad tidsgräns, övriga återköp och avslut utan dispens inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget avseende nedsättning av avkastningsskatt inte effekter av sådan betydelse för svenska företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över den delen av remissen.