Yttrande över promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Remissen innehåller Finansdepartementets promemoria för Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Förslaget innebär att befintliga regler om skattefrihet för förmåner av hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder anställda avskaffas. Samtidigt tas avdragsförbudet för utgifter för anställdas hälso- och sjukvård bort. Skattefrihet för förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands kvarstår. Det föreslås också att sjukvårdsförsäkringsförmån ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Bestämmelser om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst ska enligt förslaget mönstras ur skattelagstiftningen.

Ändringar föreslås i Inkomstskattelagen (1999:1229) och i Skatteförfarandelagen (2011:1244).