Yttrande över promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian avser förslag till ny förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk, vilket inkluderar spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie. Med spelfilm och dokumentärfilm avses en film med en längd av minst 60 minuter. Med dramaserie eller dokumentärserie avses en serie om minst tre avsnitt. Stöd anges ska lämnas i mån av tillgång på medel. Enligt förslaget ska stödet ges till företag med produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet under förutsättning att

  • produktionen helt eller delvis genomförs i Sverige,
  • producenten under de närmaste fem åren före ansökan har haft huvudansvaret för produktionen av minst ett audiovisuellt verk som har distribuerats,
  • produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst tio miljoner kronor för dokumentärfilm, minst tio miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst fem miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst fyra miljoner kronor
  • producenten har tecknat ett avtal om distribution av det audiovisuella verket,
  • produktionens färdigställande har garanterats genom tecknandet av en färdig-ställandegaranti eller motsvarande försäkring, och
  • produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för.

Det föreslås att stöd ges med högst 25 procent av stödberättigande kostnader. Med stödberättigande kostnader avses kostnader som är nödvändiga för produktionen och som uppstått i Sverige i form av köp av varor och tjänster från företag som är skattskyldiga för verksamhet i Sverige och löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige.

Enligt förslaget ska Tillväxtverket pröva frågor om stöd enligt förordningen. Stöd ska utlysas vid två tillfällen per år från och med 2023. Ansökan ska göras skriftligt och lämnas till Tillväxtverket på det sätt myndigheten anvisar och innehålla de uppgifter som Tillväxtverket behöver för att pröva den. Om det finns särskilda skäl ska Tillväxtverket få besluta om att förlänga tiden för när ansökan ska ha kommit in. I promemorian anges även att stödmottagaren ska bifoga skriftliga underlag till ansökan som styrker de stödberättigande kostnaderna samt att övriga förutsättningar för stödet är uppfyllda.

Förslagsställaren anger även att om Tillväxtverket beslutar att bevilja stöd ska det framgå av beslutet när produktionen i Sverige senast ska vara avslutad. Efter ansökan från stödmottagaren får Tillväxtverket förlänga denna frist om det finns skäl för det. Av beslutet ska även framgå det högsta stödbelopp som kan betalas ut. Ett beslut om stöd ska få förenas med villkor. Tillväxtverket ska efter ansökan om utbetalning slutligt bestämma stödets storlek och fatta beslut om utbetalning. Tillväxtverket får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

  • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har beviljats felaktigt,
  • stödet av någon annan orsak har beviljats felaktigt och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
  • villkoren för stödet inte har följts.

Stöd ska inte få betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Tillväxtverket ska besluta att en stödmottagare är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Tillväxtverket ska den 30 september varje år, med början 2023, lämna en samlad redovisning till regeringen av de stöd som sökts och betalats ut.

Tillväxtverket ska vart tredje år, med början 2025, tillsammans med den årliga redovisningen enligt första stycket, lämna en utvärdering till regeringen avseende stödets samhällsekonomiska effekter.

Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen och beslut enligt förordningen ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Förordningen föreslås träda i kraft den 27 september 2022, frånsett 10 § som avser att stöd ska utlysas vid två tillfällen per år, vilket inte är möjligt under 2022 varför denna del av förordningen anges tillämpas första gången 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag