Yttrande över promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till förordning om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förslag till förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förordningen om nedstängningar innebär att följande platser ska hållas stängda för allmänheten:

  • verksamhetslokaler inomhus på gym- och sportanläggningar och badanläggningar,
  • verksamhetslokaler inomhus i köpcentrum, varuhus, gallerior och butiker med undantag för bland annat livsmedelsbutiker och apotek,
  • serviceinrättningar där verksamheten förutsätter nära fysisk kontakt mellan kunden och tjänsteutövaren samt
  • restauranger och andra serveringsställen med undantag för avhämtning och hemleverans av mat eller dryck.

Förordningen innebär även ett förbud mot att hyra ut festlokaler eller på något annat sätt använda eller upplåta lokaler, områden eller utrymmen för tillställningar eller liknande privata sammankomster.

Det anges att om och när frågan om nedstängning och förbud aktualiseras är beroende på hur smittspridningen ser ut. Det kan också finnas anledning att inskränka föreskrifterna till att gälla inom ett visst geografiskt område. En förordning om nedstängningar och förbud kan komma att omfatta endast vissa av de verksamheter som behandlas i denna promemoria. Det kan också bli aktuellt att utvidga förordningen till att omfatta ytterligare verksamheter.

Syftet med promemorian anges vara dels att inhämta författningstekniska synpunkter på tänkbara förslag till åtgärder och avgränsningar, dels att skapa ett bättre underlag för att kunna bedöma de samhällsekonomiska och övriga konsekvenser som kan uppkomma vid sådana långtgående begränsningsåtgärder. Ett sådant underlag avser att ge utrymme för mycket snabba åtgärder i ett läge där regeringen bedömer att lagen ger utrymme för det och sådana är nödvändiga för att minska smittspridningen.