Yttrande över Promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån bransch, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek och förslagets påverkan på företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet bristfällig.

Regelrådet konstaterar att konsekvensutredningen innehåller flera tydliga och utförliga beskrivningar och att förslaget kan leda till att stärka möjligheterna till företagande i glesbygdsområden. Konsekvensutredningen brister dock i sin redogörelse av berörda företag såväl som beskrivningen av vilka ekonomiska konsekvenser som förslagen väntas innebära för dessa företag. I och med att förslaget syftar till att stärka möjligheterna för vårdgivare att bedriva verksamhet i glesbygdsområden så är det angeläget med en utförlig beskrivning av hur företagsstrukturen ser ut idag, för att få en förståelse av varför förslagen läggs fram och varför förslagen utformas på ett visst sätt, exempelvis det statsbidrag som föreslås. Det är vidare anmärkningsvärt, med tanke på förslagets syfte, att förslagsställaren inte beskriver de förväntade effekterna för företagens kostnader.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag