Yttrande över promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36)

I promemorian föreslås att en ny bestämmelse införs i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som innebär att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varor eller tjänster från en juridisk person som myndigheten helt eller delvis innehar eller är medlem i. Detta under förutsättning att två villkor är uppfyllda. För det första att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning och för det andra att den juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som innehar eller är medlem i den juridiska personen. Om dessa villkor är uppfyllda kommer anskaffningen anses ha skett inom en och samma upphandlande myndighet och någon upphandling enligt LOU behöver därmed inte ske. Den nya bestämmelsen utgör en temporär lösning som föreslås träda i kraft den 1 juni 2010 och upphöra att gälla den 1 januari 2013. Bakgrunden till förslaget är att Regeringsrätten i en dom (RÅ 2008 ref 26) slagit fast att den praxis som EG-domstolen utvecklat – och som också följts i Sverige – för sin tillämpning kräver att den kodifieras genom en uttrycklig bestämmelse i svensk lagstiftning. I promemorian anges att förslaget skulle kunna medföra att upphandlingar genomförs i mindre utsträckning vilket i sin tur kan leda till sämre förutsättningar och sämre konkurrens för det privata näringslivet. Å andra sidan framhålls att den föreslagna lagändringen sannolikt kommer att medföra att kommuner och landsting, samt i viss utsträckning staten, i större omfattning kommer att genomföra offentlig upphandling enligt lagen. Detta sammanhänger med att förslaget ställer högre krav på den upphandlande myndighetens kontroll över den juridiska personen än vad som i praktiken tillämpats i Sverige. Regelrådet finner att den lösning som valts är lämplig från administrativ synpunkt. Regelrådet tillstyrker därför förslagen.