Yttrande över promemorian Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och en del andra frågor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås att Sparbankernas säkerhetskassa skall upplösas. Med det följer en del redaktionella ändringar i andra lagar. Utöver det föreslås förändringar av Finansinspektionens föreskriftsrätt i fråga om företagens kreditprocesser och jävskrediter. Vidare föreslås att regelverket för krishantering förändras.

En ny lag om Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa föreslås därigenom upphävs lagen (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa och kungörelsen (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa. Förändringar föreslås i sparbankslagen (1987:619), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).