Yttrande över promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Det föreslås att undantaget från skatteplikt för egenproducerad el utvidgas genom höjda effektgränser. Det föreslås också att den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklaration för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, utvidgas till fullständig skattebefrielse. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt.