Yttrande över promemorian Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m. (Ds 2011:31)

Promemorian innehåller förslag som syftar till att förenkla det arbetsmarknadspolitiska regelverket. I promemorian föreslås att medverkan av nämndemän tas bort i vissa måltyper i kammarrätten, att lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. ska upphävas samt att det införs en utökad möjlighet för kommunerna att samarbeta kring skyldigheten att erbjuda vissa nyanlända invandrare samhällsorientering. Ett annat förslag i promemorian är att undantaget i diskrimineringslagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster tas bort. Förslaget hänger samman med att EU-domstolen i sin dom i mål C-236/09 konstaterat att undantaget från regeln om könsneutrala försäkringspremier och ersättningar är oförenligt med målet om likabehandling av kvinnor och män.