Yttrande över promemorian Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Finansdepartementets promemoria Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och ett stort antal andra lagar. Förslagen syftar till att bättre anpassa reglerna om beskattning vid import till punktskattedirektivet (rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG) 1 och till att undanröja vissa otydligheter vid tillämpningen. Beträffande import av alkohol- och tobaksvaror föreslås ändringar som innebär att betalningen av skatten kommer att tidigareläggas. Det anges att detta kan innebära vissa kostnadsökningar för registrerade mottagare medan registrerade avsändare slipper en deklarationsskyldighet och därmed får minskade administrativa kostnader. Vad gäller transport av etylalkohol i bulk föreslås lättnader i säkerhetskraven som anges förbättra konkurrensmöjligheterna för berörda företag. När det gäller flyttningar av varor från små vinproducenter föreslås en ändring som innebär att avsändarlandets bedömning om varorna ska anses flyttade under uppskov även ska gälla i Sverige. För att uppnå bättre transportkontroll av punktskattepliktiga varor föreslås att Tullverket ska få möjlighet att kontrollera varor som förvaras i en lokal i samband med av-, på- eller omlastning under pågående transport mellan avsändare och mottagare. Vid en sådan transportkontroll föreslås en rad skyldigheter för den som äger eller har nyttjanderätten till lokalen där kontrollen ska genomföras. Denne ska bland annat tillhandahålla Tullverket tillträde till lokalen, dokumentation (en administrativ referenskod, ett ersättningsdokument och ett förenklat ledsagardokument), och möjlighet att undersöka varor och 1