Yttrande över promemorian Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen(1004:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. I promemorian ges ett antal förslag beträffande hantering av varor inom det s.k. uppskovsförfarandet för punktskattepliktiga varor. Det föreslås bland annat att det datoriserade systemet Excise Movement Control System (EMCS) ska användas i samband med flyttningar av alkohol- och tobaksvaror inom landet samt vid flyttningar av bränsle i samband med import. Vidare föreslås en skyldighet för registrerade varumottagare att anmäla ordinarie mottagningsplats för varor som flyttas under uppskovsförfarandet, vissa anmälningsskyldigheter i samband med förändringar i ägandeförhållanden i juridiska personer som är godkända upplagshavare samt vissa ändringar i bestämmelserna om ställande av säkerhet för godkända upplagshavare och registrerade varumottagare. Ytterligare ett förslag är att Skatteverket ska få vissa utökade möjligheter att genomföra kontroller av godkända upplagshavare genom att det införs en ny möjlighet till punktskattebesök i skatteupplag. Syftet med förslagen anges i promemorian bland annat vara att under uppskovsförfarandet motverka missbruk av förfarandet i syfte att undvika betalning av skatt.