Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lag (1995:1667) om skatt på naturgrus, lag (1999:673) om skatt på avfall, lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2017:000) om skatt på flygresor med flera.

Förslagen behandlar följande områden:

• Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion.

• Nedsatt energiskatt på el vid leveranser av värme och kyla för vissa ändamål.

• Förändringar av energiskatten på el, vilket omfattar att försäkranssystemet tas bort, en översyn och förenkling av återbetalnings- och avdragsbestämmelserna för energiskatt på el, frivillig skattskyldighet för fler ändamål samt energiskattenedsättning för mindre datacenter.

• Indexering av naturgrusskatten, avfallsskatten, kemikalieskatten och flygskatten.

Förslagen innebär att koldioxidskatten höjs för bränslen som förbrukas i vissa anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Höjningar föreslås för bränslen som förbrukas i kraftvärmeanläggningar samt för bränslen som förbrukas vid annan värmeproduktion inom handelssystemet än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion.

Det föreslås även skattenedsättningar på energiskatt på el för värmeföretag. Detta genom att värmeföretagen ska ges rätt till återbetalning av skatt dels för förbrukning av el för framställning av värme och kyla för leverans till datorhallar, dels för så kallad hjälpförburkning av el som sker för produktion av värme och kyla för leverans till vissa nedsättningsberättigande ändamål. Värmeföretagen ska även vara stödmottagare i dessa fall samt för de befintliga skattenedsättningarna som finns för värmeföretagens leveranser till nedsättningsberättigande ändamål. Uppgiftslämnande samt vissa begränsningar föreslås också när det gäller möjligheterna att ta del av skattenedsättningarna.

Det föreslås vidare att försäkranssystemet för energiskatt på el slopas samtidigt som möjligheten att godkännas som frivillig skattskyldig utvidgas. En återbetalningsmöjlighet införs för de som inte är skattskyldiga men förbrukar el för dessa ändamål. Det föreslås att förbrukningsgränsen sänks för kvartalsvis återbetalning på energiskatten på el som förbrukas i större datacenter eller i industriell tillverkningsprocess. I promemorian föreslås också att den lägre energiskattenivån som gäller för el som förbrukas i större datacenter utvidgas till att även omfatta anläggningar med installerad effekt om minst 0,1 megawatt.

Promemorian innehåller även förslag till en årlig omräkning av skattesatserna för naturgrus, avfall, kemikalier i viss elektronik och flygresor . Detta grundat på faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI) för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår. För naturgrusskatten och avfallsskatten föreslås att den årliga omräkningen även beaktar utvecklingen av bruttonationalprodukten genom en schablonuppräkning med två procentenheter