Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag på en utökning av undervisningstiden i matematik med 105 timmar i de obligatoriska skolformerna inom skolväsendet. Detta motsvarar en timma per vecka i tre årskurser i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Förslaget innebär även en utökning av undervisningstiden i matematik med 105 timmar för elever som läser ämnen i grundsärskolan. Enligt gällande rätt ska den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan vara minst 6 785 timmar.

Taggar:

timplanefrågor