Yttrande över promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, informationsinsatser och datum för ikraftträdande, berörda företag utifrån bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, regleringens påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek samt påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag bristfällig.

Regelrådet konstaterar att det hade varit önskvärt och finns potential att förbättra utredningens kvalitet ytterligare framför allt vad gäller framför allt beskrivningen av vilka företag som berörs samt eventuell påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, men även vad gäller planerade informationsinsatser samt påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet. Trots detta finner Regelrådet att förslagsställaren på ett tydligt och övergripande sätt beskriver vilka effekter som förslaget kan innebära för berörda företag. Regelrådet konstaterar även att förslaget är en direkt följd av EU-lagstiftning och att förslagsställarens handlingsutrymme i genomförandet därför är begränsat. Vad gäller  planerade informationsinsatser finner Regelrådet att det vore önskvärt med ett förtydligande kring vilken typ av vägledning som kan komma att behövas från Naturvårdsverket och länsstyrelserna och huruvida ett mer proaktivt informationsarbete kan komma att behövas, eftersom att förslaget innebär förändrade villkor för företagen som är av sådan betydelse att vikten av informationsinsatser inte bör underskattas.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag