Yttrande över promemoriorna Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser och Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser

I promemoriorna föreslår Miljödepartementet bl.a. ett nytt 6 kap. miljöbalken samt ett stort antal följdändringar i andra författningar. Det övergripande syftet med förslaget är att effektivisera balkens bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. Därmed ges förutsättningar för att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska tidsåtgången och den administrativa bördan vid miljöprövningen. Vidare syftar förslaget till att tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Förslaget anges leda till att krav på underlag för prövningen av verksamheter och åtgärder endast ska ställas i sådana fall och i den utsträckning detta är motiverat av miljöskäl. De föreslagna reglerna syftar därför till att skapa större utrymme för en anpassning av prövningsunderlaget till förutsättningarna och behovet i varje enskilt fall. Det föreslås härvid att kravet på identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser görs tillämpliga endast på sådana verksamheter och åtgärder som ska anses ha en betydande miljöpåverkan. Om miljöpåverkan inte är betydande föreslås ändringar i reglerna om samråd och om ansökans innehåll för att tillförsäkra att synpunkterna redan under samrådet tillgodogörs samt att underlaget blir komplett i samband med prövningen av verksamheten eller åtgärden. Någon större ändring av tillämpningen av de bestämmelser som rör planer och program är inte avsedd. I remissen framförs att Naturvårdsverket ska ges i uppdrag att bestämma vilka verksamheter och åtgärder som på förhand ska anses medföra en betydande miljöpåverkan. Slutligen föreslås ett slopande av kravet på att en miljöorganisation måste ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst tre år för att ha rätt att överklaga ett tillståndsbeslut.