Yttrande över rapporten En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet, m.m.

I den av Finansdepartementet remitterade rapporten föreslås en ny lag om krisberedskap i det centrala betalningssystemet. Förslaget syftar till att säkerställa en tillräcklig funktionalitet inom det centrala betalningssystemet så att samhällsviktiga betalningar kan genomföras även om det inträffar allvarliga tekniska fel och störningar. Lagens bestämmelser ska tillämpas på de myndigheter och företag som utgör en del av den systemviktiga infrastrukturen i det nationella betalningssystemet.

Förslaget innebär att krav av kvalitativ karaktär införs för att förtydliga vad som förväntas av offentliga och privata aktörer som verkar i de centrala delarna av betalningssystemet när det gäller beredskapen mot allvarliga tekniska störningar eller avbrott. Således anges vilken kvalitativ nivå (tillfredsställande/tillräcklig/inom rimlig tid) som ska gälla för funktionaliteten i betalningssystemet.