Yttrande över rapporten Oschyssta affärsmetoder – en rapport med författningsförslag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet har bedömt att det remitterade förslagets konsekvensutredning uppfyller de krav som ställs på en sådan. Enligt Regelrådet har förslagsställaren tydligt beskrivit förslagets bakgrund och syfte. Det framgår tydligt vilka alternativa lösningar som beaktats och varför de valts bort och förslagsställaren har också beskrivit vilka effekter som bedöms uppstå om ingen reglering kommer till stånd. I remissen framgår också hur åtgärderna som föreslås bedöms gå utöver minimikraven på EU-nivå och förslagsställaren motiverar varför förslaget går utöver EU-rätten, vilket Regelrådet har uppskattat. Det beskrivs också hur de åtgärder som föreslås också stämmer överens med EU-rätten. Vad gäller särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser noterar Regelrådet att det datum som föreslås redan passerat och att förslagsställaren eventuellt kunde tydliggöra hur behovet av speciella informationsinsatser ska avgöras. Trots detta anser Regelrådet att beskrivningen är tillräcklig eftersom det tydligt beskrivs vilken hänsyn som bör tas när ett nytt datum för ikraftträdelse bestäms och att behovet av speciella informationsinsatser bör tas i samband med ikraftträdandet.

Regelrådet har också funnit att förslagsställaren tydligt beskrivit vilka företag som berörs av förslaget utifrån antal, storlek och bransch. Det noteras att beskrivningen bygger på uppskattningar men det kan enligt Regelrådet accepteras eftersom förslagsställaren också beskriver ett behov av att samla in data om vilka aktörer som finns på marknaden, ett behov som också ett delförslag ska hantera. Regelrådet har vidare funnit att förslagsställaren tydligt bedömt och uppskattat förslagets påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet. För att ytterligare öka konsekvensutredningens kvalitet skulle Regelrådet önskat att förslagsställaren sammanställt de uppskattade initiala och löpande kostnaderna. Men att det inte gjorts påverkar inte Regelrådets bedömning av aspekten som helhet.

Regelrådet har också bedömt att beskrivningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag genomgående är tydlig och tillräcklig. Även beskrivningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden bedöms som tillräcklig och godtagbar.

Regelrådet noterar att förslagsställaren tydligt tar ställning i frågan om särskild hänsyn till små företag ska tas vid regleringens utformning. Ställningstagandet har också tydlig motiverats, vilket Regelrådet uppskattar.

Sammantaget har Regelrådet funnit att förslagets konsekvensutredning är utförlig, beskrivande och tillräcklig i alla delar.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag