Yttrande över Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Förslaget anges innebära att Naturvårdsverket som ett led i rapporteringen ska få del av uppgifter om produktionsvolym som en verksamhetsutövare har lämnat i en miljörapport, även om uppgifterna omfattas av sekretess. Vidare föreslås att Naturvårdsverket ska få direktåtkomst till uppgifterna hos tillsynsmyndigheten. Förslaget innebär även att Naturvårdsverkets ansvar för rapporteringen enligt E-PRTR-förordningen tydliggörs. Vidare tydliggörs att vissa verksamheter som inte omfattas av ett tillstånd ska lämna en miljörapport. Slutligen ändras Naturvårdsverkets bemyndigande att meddela föreskrifter om innehållet i en miljörapport i fråga om dessa verksamheter så att även uppgifter om produktionsvolym omfattas. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag