Yttrande över Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)

I betänkandet föreslås tre nya lagar: hälso- och sjukvårdsdatalagen, socialtjänstdatalagen och lagen om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter i verksamhet avseende utredningar av vissa dödsfall. De två förstnämnda föreslagna lagarna ska tillse en mer samlad reglering av personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten och sjukvården. Den sistnämnda lagen är en konsekvens av de förstnämnda och ersätter enbart bestämmelser i patientdatalagen (2008:355) som föreslås upphöra. Många av bestämmelserna i patientdatalagen ska överföras väsentligen oförändrade till hälso- och sjukvårdsdatalagen. En grundläggande skillnad mellan den nuvarande och den föreslagna lagen är att begreppet ”huvudman” introduceras. Huvudmannen är den som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ansvarar för att erbjuda sjukvård m.m. (kommun eller landsting). Det föreslås att huvudmän, vid sidan av vårdgivarna, ska få personuppgiftsansvar. Socialtjänstdatalagen föreslås på motsvarande sätt ersätta lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454), vilken också föreslås upphävas.

De viktigaste skillnaderna för företagen mellan den föreslagna och den nuvarande lagen är att personuppgifter under vissa förhållanden genom direktåtkomst ska kunna lämnas mellan vårdgivare under samma huvudman och att privata vårdgivare ska vara skyldiga att lämna ut uppgifter som deras huvudman behöver för att kunna planera, följa upp och kvalitetssäkra den vård och socialtjänst som bedrivs. Därtill föreslås att om flera personuppgiftsansvariga samverkar vid behandling av personuppgifter måste de upprätta en gemensam risk- och sårbarhetsanalys. Detta kommer att bli aktuellt när personuppgifter delas mellan vårdgivare enligt de nya möjligheter som föreslås men även när personuppgifter delas genom det redan nu existerande systemet med sammanhållen journalföring.  Vidare föreslås att signeringskravet för journaler tas bort.

Följdändringar föreslås också i tio andra lagar.