Yttrande över Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID II), EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering[1].

Det föreslås nya eller ändrade regler i följande författningar:

·       Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

·       Lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden,

·       Lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och

·       Lagen (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Förslagen i promemorian omfattar bestämmelser om informationskrav, produktstyrning och handel med råvaruderivat i lagen om värdepappersmarknaden och bestämmelser om ingripanden i lagen med kompletterande regler till EU:s prospektförordning och lagen med kompletterande regler till EU:s förordning om värdepapperisering.

Det föreslås också att det i lagen om värdepappersmarknaden ska införas ett undantag från tillståndsplikt för företag från länder utanför EES för handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige. Det undantaget ska ersätta det tidsbegränsade undantag som i dag gäller för vissa brittiska företag. Därutöver föreslås ändringar i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden med anledning av ändringar i EU:s förordning om referensvärden. Förslagen innebär en ändring i bestämmelserna om ingripanden samt att Finansinspektionen utses till relevant myndighet enligt EU-förordningen.

Ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden som genomför ändringarna i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument föreslås träda i kraft den 28 februari 2022. De ändringar som innebär att vissa upphävda informationskrav på värdepappersinstitut och handelsplatser återinförs ska träda i kraft den 28 februari 2023. Ändringarna i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning som innebär att anpassningen till de tillfälliga lättnaderna i EU:s prospektförordning tas bort ska träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringen i fråga om undantag från tillståndsplikt för handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

[1] Se promemorian s. 42-43 för samtliga relevanta EU-rättsliga regelverk. Se även bilagor till promemorian för de EU-rättsliga regelverken i sin helhet.