Yttrande över Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det föreslås också ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen och i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Slutligen föreslås ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.

I sak anges författningsförslaget innebära bland annat följande. Författningsförslaget innebär begränsningar av när hälso- och sjukvården får finansieras privat. Mer specifikt ska gälla att om inte annat följer av lag ska den hälso- och sjukvård som regionen bedriver i egen regi finansieras enbart med offentliga medel. Motsvarande ska gälla för den vård som utförs på uppdrag av regionen. Förslaget anges innebära att regionen, eller en vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av regionen, inte kan finansiera den hälso- och sjukvården med privata medel t.ex. via en privat sjukvårdsförsäkring. Sådan privatfinansiering som sker med stöd av författning kommer emellertid alltjämt att vara tillåten. Vidare lämnar utredningen författningsförslag som innebär att regionerna ska vara skyldiga att i avtalen med de privata vårdgivarna reglera att de offentligfinansierade patienterna inte påverkas av en privat vårdgivares övriga uppdrag. Utredningen lämnar även författningsförslag om att utöka anmälningsskyldigheten till det vårdgivarregister rörande frågor om privata sjukvårdsförsäkringar som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för och om att IVO får möjlighet att besluta om föreläggande med vite för det fall anmälningsskyldigheten inte följs. Utredningen lämnar också författningsförslag så att olika register kommer att innehålla uppgift om finansieringsform för vården.

Utredningen föreslår också att ytterligare analyser och utredningsarbete ska göras. Dessa delförslag ingår inte i Regelrådets granskning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag