Yttrande över Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på att införa en statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer, en ändrad inriktning för rektorsprogrammet, en obligatorisk fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet, utbildning för skolchefer, utbildning av lärare om skolans styrsystem samt utbildning och dialog med förtroendevalda. Det enda förslaget som innehåller ett förslag på författningsändringar är förslaget om en obligatorisk fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet. Förslaget innebär att varje huvudman ska tillse att rektorer ska genomgå en särskild fördjupningsutbildning som ska påbörjas snarast möjligt tre år efter det att rektorn avslutade sin särskilda befattningsutbildning eller därmed jämförbar utbildning. Det föreslås att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om utbildningen. Det anges i remissen att utbildningen ska omfatta 10 högskolepoäng men detta fastslås inte i de föreslagna författningarna.