Yttrande över remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om nya djurskyddsregler vid transport, COM(2023) 770

Regelrådets rekommendation

Utifrån Regelrådets översiktliga förståelse av den svenska regleringen på området (SJVFS 2019:7, i synnerhet 5 kap. 9-10 §§) verkar effekterna för svenska företag som bedriver djurtransporter bli begränsade, åtminstone i de fall transporter sker inom landet. I viss mån skulle förslaget kunna gynna svenska animalieproducenter i den mån långväga transporter minskar. Svenska importörer, förädlare och handlare av animalieprodukter skulle dock kunna påverkas negativt av förslaget i och med att deras kostnader kan komma att öka – kostnads-ökningarna skulle då variera utifrån i vilken utsträckning de importerar levande djur eller djur som tidigare i produktionskedjan fraktats levande under en längre tid än vad de nya reglerna medger (över 9 timmar). Jordbruksverket som expertmyndighet borde dock vara i en bra position att utreda effekterna av förslaget utifrån svenska förhållanden.

Regelrådet kan konstatera att Kommissionens konsekvensutredning saknar landspecifika konsekvensbeskrivningar, annat än i vissa fall och på övergripande nivå.

Regelrådet rekommenderar därför att Jordbruksverket gör en översiktlig bedömning av konsekvenserna för svenska företag och, i det fall konsekvenserna bedöms bli betydande, utför en analys som utgår från kraven i 6 och 7 §§ i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag