Yttrande över remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av direktiv 2011/16/EU.

Regelrådet kan konstatera, i likhet med regeringen, att kommissionens konsekvensutredning är mycket övergripande och inte ger några detaljer avseende enskilda medlemsstater.  Samtidigt utgör små och medelstora företag tillsammans över 99 procent av samtliga företag i Sverige vilket kan ha stor betydelse, även i jämförelse med andra medlemsstater. Regelrådet ser således behov av en kompletterande svensk konsekvensutredning, med särskilt fokus på riskerna för konkurrenssnedvridning samt den förväntade förenklingspotentialen i relation till de ökade administrativa kostnader som kan förväntas uppstå.

Den kompletterande svenska konsekvensutredningen bör utgå från kraven i 6 och 7 §§ i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag