Yttrande över remiss av Kronofogdemyndighetens rapport – Försäljning av utmätt lös egendom (KFM Rapport 2010:13)

Remissen innehåller en av Kronofogdemyndigheten upprättad rapport om ett förslag till modernisering av nu gällande regler om försäljning av utmätt lös egendom. Förslaget medför ändringar i utsökningsbalken, konkurslagen (1987:672), bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, aktiebolagslagen (2005:551), utsökningsförordningen (1981:981), förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten samt förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Ändringarna innebär huvudsakligen att en försäljning kan ske på andra sätt än genom en offentlig auktion eller under hand samt att marknadsföring och information om en försäljning inte längre måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.