Yttrande över remiss från Justitiedepartementet om avtalsslutande vid internationella köp av varor (Tema Nord 2009:507)

Justitiedepartementets remiss avser en publikation upprättad på uppdrag av Nordiska ämbetsmannakommittén i lagstiftningssamarbete. I publikationen föreslås att Förenta Nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor ska gälla som lag i Sverige. Förslaget kan i olika hänseenden antas påverka företagens kostnader. Trots att närmare utredning om förslagets administrativa och andra kostnader saknas anser sig Regelrådet kunna göra den bedömningen att förslaget inte medför några administrativa kostnader för företagen. Regelrådet kan därför tillstyrka förslaget.