Yttrande över remiss om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) på grund av EG-förordningen (1272/2008EG) om klassificering, märkning och förpackning m.m.

I remissen föreslås att Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:5) med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) upphävs. Kemikalieinspektionen föreslår även ändringar i föreskrifterna (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter, föreskrifterna (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer samt föreskrifterna (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Någon konsekvensutredning har inte upprättats. I avsaknad härav har Regelrådet inte möjlighet att bedöma huruvida den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.