Yttrande över remiss rörande uppdateringen av finansmarknadsstatistiken

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår en blankett för rapportering av monetära finansinstituts (MFI:s) tillgångar och skulder, blankett för bostadskreditinstitut och blankett för rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTSsv). Vidare har förslagsställaren bifogat två konsekvensutredningar, en för MFI och en för bostadskreditinstitut. De nya blanketterna för MFI anges vara tänkta att ersätta rapporteringen av dagens blanketter till Statistiska centralbyrån (SCB) enligt RBFS 2014:2. Det anges att SCB producerar statistiken på uppdrag av Riksbanken.