Yttrande över remisspromemorian Civil beredskap för betalningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Riksbanken föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som ställer krav på att företag som bedriver verksamhet som är av särskild betydelse för betalningar ska arbeta med civil beredskap. Enligt förslaget ska företagen både ha ett internt arbete och delta i Riksbankens arbete som syftar till att säkerställa att allmänheten ska kunna göra betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.

Riksbanken föreslår att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 februari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag