Yttrande över Remittering av Naturvårdsverkets delredovisning 1 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i 5 kap. 22 § och 8 kap. 6 § i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Myndigheten har valt att göra en gemensam konsekvensutredning för dessa förslag mot bakgrund av att bestämmelsernas konsekvenser får ses som så pass nära sammankopplade.

Remissen innehåller förslag till ändring i 6 kap 2 § andra stycket i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Eftersom det endast är ett tillägg av en hänvisning som saknas bedömer myndigheten att det inte finns skäl att genomföra en konsekvensutredning för detta förslag.

Remissen innehåller förslag till ändring i 7 kap 7 § i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Eftersom det endast är en korrigering av en felaktig hänvisning bedömer myndigheten att det inte finns skäl att genomföra en konsekvensutredning för detta förslag.

Remissen innehåller förslag till ändring i 9 kap 2 § i förordning (2022:1274) om producent-ansvar för förpackningar. De aktörer som bedöms beröras av de föreslagna tilläggen är Naturvårdsverket och de 290 kommunerna.

Av remissen framgår att kommunerna enligt 6 kap. 3 § förpackningsförordningen ska samla in förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling från och med den 1 januari 2024. Kommunerna ska överlämna det insamlade förpackningsavfallet till respektive producentansvarsorganisation i en mängd av respektive material som, så långt som möjligt, motsvarar producentansvarsorganisationernas marknadsandel. En producentansvarsorganisation ska ta emot det förpackningsavfall som kommunen samlat in som motsvarar producentansvarsorganisationernas marknadsandel. Producentansvarsorganisationerna ska även ersätta kommuner för deras insamling av förpackningsavfall utifrån en fördelning av marknadsandelar mellan producentansvars-organisationerna.

Vidare framgår att förslagsställaren, efter utgången av varje kalenderkvartal, ska fastställa varje producentansvarsorganisations marknadsandelar för förpackningar som producentansvarsorganisationens producenter släppt ut på den svenska marknaden. Beslutet ska fastställas per förpackningsmaterial och baseras på förpackningar som är avsedda för privat bruk respektive förpackningar som inte är avsedda för privat bruk. Myndigheten ska dessutom fastställa varje producentansvarsorganisations sammanvägda marknadsandel utifrån alla förpackningsmaterial uppdelat på förpackningar avsedda för privat bruk respektive icke-privat bruk. Beslutet som fattas ska användas för att verket ska kunna utse den producentansvarsorganisation som kommer att få ansvar för att från 1 januari 2024 ordna och driva mottagningsplatser för förpackningsavfall som producerats i samband med en verksamhet. Det är den producentansvarsorganisation som har den största sammanvägda marknadsandelen som blir den ansvariga organisationen.

I remissen anges att för att myndigheten ska kunna fatta beslut om marknadsandelar behöver producentansvarsorganisationerna, senast en månad efter att de har godkänts, lämna in sådana uppgifter som utgör grund för beräkning. I bestämmelsen anges emellertid inte att uppgifter som lämnas in ska redovisas utifrån hur stor andel förpackningar som är avsedda för privat bruk. Bestämmelsen behöver således justeras utifrån detta. Vidare framgår att om uppgifter ändras eller om det finns behov av justeringar i beräkningarna av marknads-andelarna får förslagsställaren ändra besluten till nackdel för en producentansvars-organisation genom omprövning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag