Yttrande över Remittering av Naturvårdsverkets skrivelse om Delleverans 2 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Inom regeringsuppdraget om producentansvar för förpackningar ska Naturvårdsverket följa implementeringen av förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen). Om verket bedömer att det finns skäl för regeringen att göra ändringar i förpackningsförordningen eller annan lagstiftning ska sådana förslag skyndsamt inkomma till Regeringskansliet. Regeringsuppdraget pågår till den 1 mars 2028, och i denna skrivelse ger myndigheten ändringsförslag i förpackningsförordningen som innebär att den sista delen av en mening i 7 kap. 14 § andra stycket i förordningen tas bort. Förslaget innebär att det inte ska vara möjligt för den som driver ett marknadsdrivet återvinningssystem att lämna avfallet till producentansvarsorganisationernas mottagningsplatser.

Av remissen framgår att Naturvårdsverket inte kan se skälen till att den sista delen av meningen i 7 kap. 14 § andra stycket har införts och bedömer att den behöver tas bort för att insamlingen av förpackningsavfall ska fungera så som avsetts, det vill säga som ett system vid sidan av producentansvarsorganisationernas grundsystem. Den nuvarande skrivningen innebär, enligt förslagsställaren, framför allt en otydlighet vad gäller funktionen av marknadsdrivna system och vilka aktörer som ska kunna anmäla sig som ett sådant system. Av denna anledning anses endast en begränsad konsekvensutredning krävas.

Det bakomliggande förslaget

Förslag