Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innefattar ändringar i föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering. De föreslagna ändringarna följer av Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, nedan kallade revisorsförordningen respektive revisorsdirektivet.

Förslaget avser ändrade regler om organisatoriska krav för revisorers och registrerade revisorsbolags verksamhet, rekommendationer med anledning av inspektioner samt upplysningsskyldighet till Revisorsnämnden för revisorer och registrerade revisorsbolag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse.