Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriftsförslaget genomför Riksbankens beslut av den 23 april 2015 om att upprätta ny och detaljerad statistik över monetära finansinstituts utlåning till andra sektorer än hushåll. Dessa institut blir med förslaget skyldiga att månadsvis rapportera in uppgifter om sådana krediter, med undantag för mindre banker och kreditmarknadsföretag som inte kommer att omfattas av rapporteringskraven. Rapporteringen omfattar uppgifter om låntagare, borgensman samt krediten och dess säkerheter och omfattar upp till cirka 120 attribut, varav cirka 90 stycken alltid kommer att rapporteras och ytterligare cirka 7 stycken i vissa fall. Övriga uppgifter, främst referensuppgifter om låntagare, kommer att hämtas från andra källor som till exempel kommersiella företagsregister.

Det bakomliggande förslaget

Förslag