Yttrande över Riksgäldens förslag till ändring i föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Det föreslås ändring avseende det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § 2 st. lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, den information som ska lämnas enligt 11, 11b, och 11 c §§ lagen om insättningsgaranti, den skyldighet institut har att lämna uppgifter om garanterade insättningar samt beräkningen av avgifter för insättningsgarantin enligt lagen om insättningsgaranti.

Det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § 2 st. lagen (1995:1571) om insättningsgaranti föreslås uppgå till 1 050 000 kronor.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.