Yttrande över Riksgäldskontorets redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär en reglering av hur storleken på säkerheter för utvinningsavfall ska beräknas och vad underlagen för beräkningarna ska innehålla. Avsnitten Bakgrund och syfte med förslaget, Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd, Förslagets överensstämmelse med EU-rätten, Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet och Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden beskrivs på ett godtagbart sätt. Det framgår vilken bransch berörda företag tillhör, men däremot saknar konsekvensutredningen information om hur stora de företag som påverkas är och vilka dessa är. Det vore önskvärt att förslagsställaren utvecklat resonemanget kring detta och även hur förslaget skulle kunna påverka konkurrensförhållandena för företag ur ett bredare perspektiv. Vidare saknas även information om ifall man tagit särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning och om det krävs speciella informationsinsatser.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag