Yttrande över Samspel för hälsa (SOU 2018:80)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås en ny lag om finansiell samordning genom statsbidrag för landstingens arbete med sjukskrivningsfrågor och en ny förordning om finansiell samordning genom statsbidrag för landstingens arbete med sjukskrivningsfrågor samt ändringar i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan.

Det föreslås bland annat att:

  • En ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting.
  • Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod.
  • Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje landsting. Fälten motsvarar känd historisk utveckling under en tid då sjukförsäkringens regler legat relativt fast. Gränserna i ett landstings referensfält ska utgöras av en högsta och en lägsta beloppsnivå. Om statens utgift för sjukpenning för de sjukfall som omfattas av den finansiella samordningen motsvarar eller överskrider den högsta nivån får landstinget inget statsbidrag. Den lägsta beloppsnivån utgör en gräns för hur högt statsbidraget kan bli, även om statens utgift är lägre än den nivån.
  • Försäkringskassan ska ansvara för att informera landsting, fatta beslut och betala ut medel enligt lagen om finansiell samordning genom statsbidrag för landstingens arbete med sjukskrivningsfrågor.

Det föreslås att förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2020.