Yttrande över Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel.

I promemorian föreslås det ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Det föreslås att reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024-2026. Det föreslås även att reduktionsnivåerna för 2027-2030 ska slopas.

Förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2024. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för reduktionsplikt som uppfylls för tid före 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag