Yttrande över Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare (Ds 2015:15)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i fiskelagen (1993:787) och lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

I remissen anges att ändringarna innebär att det införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att andra aktörer än yrkesfiskare ska kunna påföras sanktionsavgifter. Vidare anges att ändringarna innebär att sådana överträdelser i fråga om uppgiftsskyldighet och märkningskrav som hittills vart straffbelagda i stället ska medföra sanktionsavgift. Därutöver föreslås även bestämmelser som reglerar frågor om subjektivt ansvar, avgiftsbefrielse i vissa fall, ansvarig myndighet, rätt för den enskilde att yttra sig, betalning, verkställighet, formen för beslut, preskription och överklagande. Slutligen föreslås ändringar med anledning av Lissabonfördraget, reformen av den gemensamma fiskeripolitiken och tidigare genomförda ändringar i fiskelagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Som bakgrund till förslaget anges att regeringen från flera håll uppmärksammats på att sanktionssystemet inte är tillräckligt effektivt i alla delar. EU-kommissionen anges i sin utvärdering av kontrollsystemen i medlemsstaterna vid Nordsjön år 2012 och i sin utvärdering av det svenska förvaltningssystemet för data och kontroll år 2014 ha konstaterat att det är en brist i det svenska sanktionssystemet att det inte finns några administrativa sanktioner utan enbart straffrättsliga sanktioner för överträdelser som begås efter landning av fångst, eftersom sådana överträdelser normalt inte leder till att åtal väcks. Vidare anges att både Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har föreslagit regeringen att systemet med sanktionsavgifter som enligt fiskelagen idag enbart gäller yrkesfiskare skulle utvidgas till att omfatta andra näringsidkare än yrkesfiskare som hanterar fiskeriprodukter efter landning av fångsten. Myndigheternas förslag baserades på det förslag till ny fiskevårdslag som lades fram i Fiskelagsutredningens betänkande Med fiskevård i fokus (SOU 2010:42). Denna utrednings förslag till ny lag har inte genomförts, vilket anges motivera ett nytt underlag i vilket det föreslås ändringar i den lag som gäller för området, dvs. lagen om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

 

Taggar:

yrkesfiskare