Yttrande över SCB:s föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistisk om IT-användning (NV0116)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:8) om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende IT-användning i företag.

Vilka uppgifter som ska besvaras när och vilken period de ska avse anges i särskild blankett. Det är obligatoriskt för företag som kommer med i urvalet att besvara frågor, oavsett antal anställda. Vilka frågor som ska besvaras respektive vilka som är frivilligt att besvara påverkas emellertid av antalet anställda.