Yttrande över Sjöfartsverkets farledsföreskrifter och föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag föreskrifter om farledsavgifter och föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Det föreslås en höjning av farledsavgifterna med cirka 1,9 procent och en höjning av lotsavgifterna med cirka 5 procent från gällande avgiftsnivåer. Höjningarna motsvarar en intäktsökning för Sjöfartsverket om cirka 20 respektive 25–30 miljoner per år. Det föreslås också att rabatten för kryssningsfartygens turn around anlöp[1] stegvis tas bort. Under 2019 uppgår rabatten till 50 procent jämfört med 70 procent under 2018.

[1] I det fall minst 90 procent av passagerarna som ankommer till svensk hamn debarkerar ett kryssningsfartyg i samband med avslutandet av en kryssning och byts ut mot nya passagerare som embarkerar fartyget och startar en kryssning i samma hamn.